Skolerne åbnede sig endnu mere i 2016

Hjælp til at indfri målet om 45 minutters bevægelse i skoledagen og til at bringe skoler sammen med det omgivende lokalsamfund er de centrale mål for Ny Skole i Bevægelse. Et projektprogram, der er støttet af Nordea-fonden, og som består af tre elementer:

  • Skoleidrættens Forårsfestival, som bringer skoler, foreninger og andre lokale aktører sammen omkring idrætsaktiviteter ved en endagsfestival.
  • Bevægelse på Tværs, som samler kommunale aktører for at dele viden og erfaringer om bevægelse i skolen. 
  • En række formidlingsindsatser, der samler erfaringerne fra programmet og videreformidler dem til interessenter fra skoler, foreninger og kommuner. 

Skoleidrættens Forårsfestival

Skoler møder foreninger, høj- og efterskoler ved Skoleidrættens Forårsfestival, der i 2016 fandt sted 44 steder i landet. De 30 flere festivaler end året før kan i høj grad forklares med et stort stykke arbejde og engagement blandt Dansk Skoleidræts lokale kredse, og indsatsen betød, at rundt regnet 15.000 elever i 2016 fik en dag med idræt, fællesskab og begejstring. Hele 13 ud af 15 kredse lagde kræfter og tid i arbejdet med festivalerne.  

Listen af samarbejdspartnere omkring forårsfestivalerne blev udvidet betydeligt i 2016, og det betød et bredere udbud af aktiviteter til festivalerne. Blandt de nye samarbejdspartnere var bl.a. Dansk Forening for Rosport, Kræftens Bekæmpelse, Center for Holdsport og Sundhed og Dansk Volleyball Forbund. Festivalerne oplevede stor interesse fra lokale og regionale medier, der fortalte de mange historier om aktive elever og mødet mellem skoler og lokalsamfund. Som hjælp til de mange nye festivalchefer udviklede projektledelsen en guide med praktiske råd, og den viste sig at være et nyttigt redskab i forbindelse med planlægning, afvikling og evaluering af festivalerne. Guiden videreudvikles i en version 2.0 i 2017. For at kvalificere samarbejdet blev de lokale aktører som noget nyt bedt om at udfylde en aktivitetsbeskrivelse, og den viste sig at være et godt redskab til at afstemme forventninger.  

 

Bevægelse på Tværs

Der er et stort behov for at dele viden og erfaringer om bevægelse i skolen på tværs af kommunale forvaltninger og kommunegrænser. Det viste interessen for og tilbagemeldingerne fra de fire regionale netværksmøder, der i foråret fandt sted i regi af Bevægelse på Tværs. 143 deltagere fra mere end halvdelen af landets kommuner var repræsenteret på møderne, hvilket var en deltagerfremgang på over 20 procent sammenlignet med året før.

Til den afsluttende konference i september var 183 deltagere tilmeldt til en dag med netværk og vidensdeling på programmet. Som afslutning på konferencen fremlagde leder af Center for Ungdomsstudier, Søren Østergaard, helt ny forskning om skole-foreningssamarbejdet. Forskning, som blandt andet viser, at mere end hver fjerde elev af dem, der modtaget undervisning af en ekstern instruktør i skolen, begynder til den idræt, som de er blevet introduceret til. Interessant viden set i lyset af de mange møder mellem skoler og foreninger, der foregår i regi af Skoleidrættens Forårsfestival. 

 

Den åbne skole i bevægelse

Hvad fungerer i forhold til bevægelse i skolen? Hvordan deler vi viden på tværs af forvaltninger og kommunegrænser? Erfaringerne fra en række kommuner samt forskningen i den åbne skole blev i 2016 samlet i temahæftet ”Den åbne skole i bevægelse”.

Temahæftet indeholdt konkrete eksempler på skole-forenings-samarbejder fra en række kommuner, samt sammendrag af afslutningskonferencens oplægsholderes og deltagernes væsentligste pointer. Hæftet blev trykt i et oplag på 5.500 og er udsendt til samtlige skoler og kommuner sammen med magasinet Idræt i Skolen.

Fra konferencen blev der endvidere produceret en video med leder af Center for Ungdomsstudier, Søren Østergaard, der fortæller om den nyeste viden om bevægelse i skolen og skole-foreningssamarbejde.
For at formidle Skoleidrættens Forårsfestival blev der desuden produceret to videoer. Dels fra starteventen i Randers, og derudover en generel introduktion til den åbne skole og forårsfestivalerne. 

 

Erfaringerne fra en række kommuner samt forskningen i den åbne skole blev i 2016 samlet i temahæftet ”Den åbne skole i bevægelse” - klik for at læse det.

Søren Østergaard, leder af Center for Ungdomsstudier, fortæller på Bevægelse på Tværs-konferencen om mulighederne i samarbejdet mellem idrætforeninger og skoler.