Formanden har ordet

Udviklingen er gået stærkt på skoleområdet de seneste år. Med skolereformen fra 2014 blev der indført daglig motion og bevægelse for alle skoleelever, og idrætsfaget blev opprioriteret til et prøvefag.

Den udvikling medførte, at Dansk Skoleidræt fik en særlig rolle i implementeringen af den ekstra bevægelse. Med udgangspunkt i organisationens formål har vi via vores aktiviteter bidraget aktivt til at fremme skoleelevers læring, sundhed og trivsel - og arbejdet på at skabe grundlag for livslang fysisk aktivitet ved at understøtte elevernes glæde og begejstring for idræt, leg og bevægelse.

Det vil vi fortsætte med. Men samtidig synes tiden at være inde til at sætte en lidt mere langsigtet, overordnet retning for organisationen. Vi har derfor formuleret en ny strategi, som skal vise en fælles retning for arbejdet i Dansk Skoleidræt i de kommende tre skoleår. Strategien er et udgangspunkt for at fokusere og prioritere vores arbejde og ressourcer, og et grundlag for at tænke i nye tiltag og se på eksisterende praksis såvel i landsorganisationens centralt forankrede projekter som i kredsforeningernes aktiviteter.

Strategien kommer efter, at repræsentantskabet på sidste repræsentantskabsmøde godkendte et sæt reviderede vedtægter for landsorganisationen Dansk Skoleidræt. Med udgangspunkt heri er organisationens vision blevet revideret, og den udarbejdede strategi fremlægges på repræsentantskabsmødet 2017. Forud er gået en proces, hvor såvel kredsformænd som forretningsudvalget i 2016 arbejdede sig frem mod strategiens endelige ordlyd. Og med baggrund i strategien vil organisationen nu udarbejde aktivitets- og handleplaner, som skal udmønte og omsætte den til praksis.

Det særegne i det fælles
I 2015 blev der indgået en associeringsaftale med DGI. I 2016 er samarbejdet blevet udbygget med, at der i årets løb er afholdt møder mellem Dansk Skoleidræts kredsforeninger og DGI's landsdelsforeninger med det formål at afsøge mulighederne for lokalt samarbejde på skoleområdet. Desuden er der formuleret en fælles idrætspolitisk strategi, og Dansk Skoleidræt har spillet en rolle i formuleringen af DGI's strategi på skole- og institutionsområdet. Som overskrift på samarbejdet med DGI hedder det, at vi ønsker at udnytte vores værdifællesskab og gensidige organisatoriske styrker til at ”skabe mest mulig skoleidræt for pengene og bevare det særegne i det fælles”.

En officiel blåstempling
Økonomisk set skal vi i 2017 have det lange lys på. Vi har i årene 2015-17 haft særligt gode økonomiske forudsætninger for at kunne hjælpe skolerne og stille op med råd og vejledning, fordi vi blev tildelt en særlig rolle i implementeringen af den del af skolereformen, der omhandler bevægelse.

Vi ved, at vi fra 2018 vil modtage et fast driftstilskud fra Kulturministeriet. Dansk Skoleidræt får således - i lighed med idrætsorganisationer som DGI og DIF - organisatorisk status som en formel del af det medlemsbaserede foreningsdanmark, hvilket har været et mål for os gennem en længere årrække. Vi er både glade og stolte over denne officielle blåstempling af os som en central og væsentlig aktør i idrætsbilledet med vores særlige fokus på idræt, leg og bevægelse i skolen. Nu er det vores store håb og ønske, at politikerne på Christiansborg også efter 2017 vil give os et økonomisk tilskud, der beløbsmæssigt ikke bliver mindre, men som tværtimod matcher de behov og forventninger, der er til os om at inspirere og understøtte den daglige praksis på skolerne landet over.

Idræt, leg og bevægelse i skolen er kommet for at blive. Men det er af afgørende betydning for kontinuiteten, at den kulturændring, som reformen har igangsat, videreføres af et Dansk Skoleidræt, der har en økonomisk tyngde, der modsvarer den organisatoriske status, vi nu er tildelt. Det er ikke gratis at løfte en samfundsopgave og at stille projekter, viden, erfaringer og inspiration til rådighed for lærere, pædagoger og skoleledelser.

Men Dansk Skoleidræt kan udfylde opgaven. Vi vil fortsat være dagsordensættende og innovative når det kommer til udvikling af projekter og initiativer, der kan fremme idræt, leg og bevægelse i skolen. Det kan vi, fordi vi har vores særlige ståsted i idrætsbilledet. Og fordi vi ”kender skolen og er i skolen”.


Stor tak til...

Der skal lyde en stor tak til alle Dansk Skoleidræts samarbejdspartnere. I særlig grad tak til TrygFonden og Nordea-fonden, som med deres støtte til Dansk Skoleidræt har muliggjort, at organisationen med de to store projektprogrammer Sunde Børn Bevæger Skolen og Ny Skole i Bevægelse sikrer bevægelse i alle skolens arenaer for tusindvis af børn og unge.

Også en stor tak for støtten skal lyde til Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Sidst, men ikke mindst, tak til HKH Prins Joachim som protektor for Dansk Skoleidræt.