Fire målsætninger i fokus

Dansk Skoleidræts aktiviteter har især fokuseret på fire strategiske indsatsområder i året, der er gået. Indsatsområderne blev fremlagt på organisationens repræsentantskabsmøde i 2015, hvor der var opbakning til at arbejde videre frem mod de fastsatte målsætninger.
 

Revidering af vedtægterne for Dansk Skoleidræt

Målsætning
I 2016 skal Dansk Skoleidræt vedtægter revideres.

Status
Der er arbejdet med vedtægtsændringer i 2015, og der foreligger et udkast til reviderede vedtægter for landsorganisationen, som repræsentantskabet skal tage stilling til på repræsentantskabsmødet den 18. marts 2016. 
 

Implementering af projektprogrammer og indsatserne i stemmeaftalen

Målsætning
Dansk Skoleidræt skal udarbejde handle- og handlingsplaner for implementering af projektprogrammerne Sunde Børn Bevæger Skolen og Ny Skole i Bevægelse, samt indsatserne jf. stemmeaftalen om Idræt af 6. maj 2014 - herunder et særligt fokus på idrætsfaget.

Status
Implementeringen følger de beskrevne handle- og handlingsplaner og har i 2015 samlet set levet tilfredsstillende op til disse. 
I Sunde Børn Bevæger Skolen er der i 2015 blevet gået over 13.000 km med Gåbus. Der er skabt nye frikvartersaktiviteter for 2500 børn med Legepatruljen, GameBoosters og Kickstarter. 17.000 Brain Break Julekalendere blev udsendt af Sæt Skolen i Bevægelse. Skolesport blev afviklet gennem 12 kommunesamarbejder. Styr på Sundheden sikrede 60 minutters daglig bevægelse og struktureret sundhedsundervisning for 5050 elever. Og intet mindre end 98 % af landets folkeskoler fyrede op under fredagen før efterårsferien med Skolernes Motionsdag. Alt sammen noget, der har givet mere fysisk aktive børn - og børn der trives bedre og lærer mere.

I Ny Skole i Bevægelse er der blevet afholdt hele 14 udgaver af Skoleidrættens Forårsfestival fordelt på 12 kredse (målet var otte festivaler). 133 skoler deltog med i alt 7655 elever, og festivalerne blev afholdt i samarbejde med 26 foreninger. 
Ny Skole i Bevægelse afholdt ligeledes en stor national Bevægelse på Tværs konference, hvor mere end 100 repræsentanter fra landets kommuner deltog med henblik på at styrke hver enkelt kommunes arbejde med bevægelse i skolen.

Det særlige fokus på idrætsfaget kom konkret til udtryk ved udgivelse af et temahæfte om faget samt en specifik video om prøven i idræt. Udvikling af kredsforeningerne, stævneprogrammet og de kommunale skoleidrætsnetværk

Målsætning
Dansk Skoleidræt skal i 2015 have fokus på, hvordan kredsarbejdet og stævneprogrammet kan udvikles, og oprettelse af flere kommunale skoleidrætsnetværk skal prioriteres.

Status
I samarbejdet med kredsforeningerne har der været fokus på områderne kommunikation, rekruttering af medlemsskoler og -kommuner, rekruttering af medlemmer til kredsenes bestyrelser og udvalg samt et fokus på revision af kredsenes aktivitetstilbud. Rammerne for arbejdet i kredsforeningerne er med arbejdstidsloven fra 2013 markant ændret, og vores frivillighedsbegreb er under forandring. Samtidig har skolereformens krav om daglig motion og bevægelse øget forventningerne til de mål, vi som organisation skal kunne bidrage til at opnå i skoler og kommuner.  

Deltagelsen i vores stævneaktiviteter (Skole-DM, Skoleligaen og ISF-cup) har haft et flot omfang. Eksempelvis har 2245 hold deltaget i kvalifikationsstævner til Skole DM, og 129 hold har været med ved finalestævnerne. 
For så vidt angår oprettelsen af flere kommunale skoleidrætsnetværk har der ikke været gjort en særskilt indsats fra landorganisationens side. I det omfang, det er sket, er det via kredsforeningernes kommunale samarbejde. 
 

Samarbejde med idrættens hovedorganisationer

Målsætning
Der skal skabes et tættere samarbejde med idrættens hovedorganisationer via DIF og DGIs fælles vision 25-50-75 samt via Dansk Skoleidræt og DGIs fælles associeringsaftale.

Status
I december 2015 blev der indgået en visionsaftale på skoleområdet mellem DGI, DIF og Dansk Skoleidræt. Aftalen skal understøtte ”Bevæg dig for livet” (tidligere vision 25-50-75) og bidrage til, at børn og unge i skolen får positive idrætsoplevelser, som sikrer grundlag for livslang idrætsdeltagelse.

Allerede i maj måned 2015 havde vi indgået en associeringsaftale med DGI. Med aftalen ønsker vi sammen med DGI at udnytte vores værdifællesskab og gensidige organisatoriske styrker til at ”skabe mest mulig skoleidræt for pengene og bevare det særegne i det fælles”. Aftalen søger således at leve op til anbefalingerne i udredningsrapporten om idrættens økonomi og struktur fra 2014.